संस्कृतसिन्धुः – Sanskrit Sammelana

संस्कृतसिन्धुः – जनपदसंस्कृतसम्मेलनम् । अध्यक्ष-अभ्यागतानां स्वागतम् ।

सम्मेलनस्य उद्घाटनम्

प्रास्ताविकं भाषणम् – उद्घाटनं – अभ्यागतवचनानि च ।

 

प्रदर्शिनी उद्घाटनम्

महनीयैः प्रदर्शिनीपरिवीक्षणम्

भरतनाट्यम्

यक्षगानम्

योगासनम्

 

जनसन्दोहः वीक्ष्यमाणः

समारोपसमारम्भः ।

 

Share This Post: