Comment for a word (Word for Word)

Comment for the word, is another programme introduced  after Pusthaka Preethi Parichaya. It is programme open to students of PG, UG, and faculties of college.  This programme helps students to learn a new word, its meaning and to express their views on it.  This would enhance their skill of writing  and vocabulary.

Sl.No Word Good Comment Good Commenter
1 Currency Money is good servant but bad master……. Just a piece of paper which has never seen a dustbin in a life time. Smt. Rashmi Kayarmar. Lecturer of History

 

2 Mobile Peoples are addicted to mobile.  It is best media of communication,  Mobile gives lots of Information.  The merits and demerits of mobile are like two sides of a win Kum. Leela,   II B.Com “A”

 

3 Drugs Drugs may cure a person from a disease meanwhile it may kill a person who are addicted towards it Kum. Priyanka

II M.Com

4 Family Family is every bit of what you are today, for every ups and every downs it is the family that supports, holds you back when necessary, takes the responsibility and takes the blame for every action that is your existence. Sri. Atul Bhat, Lecturer, Dept. of Physics
Family Family is a foundation of trust, love and care that builds a hut of hearts and happiness that will reach the sky . Smt.Srinidhi T

I M.Sc.

Family Family is a beautiful place, where you share your highs, lows, ups down. It is beautiful bonding where you can share everything. Kum. Paro.

III Com

Family Kum. J.D. Harshitha
5 Courage The Secret to happiness is freedom and the secret to freedom is courage.  Courage is not the absence of fear but the ability to overcome it. Kum. Lavina Serrao, Lecturer, Dept of Chemistry.
Courage Courage is the best medicine to heal the wounds of failure.        Kum.  M.N.Vaishnavi.                I. M.Com
Courage Being Bold is COURAGE,
Being strong, is COURAGE,
Being kind in our actions, is COURAGE,
Being Authoritative when needed, is COURAGE,
Living your life the way you dream, is COURAGE,
Facing the world, when everyone turns against you , is COURAGE,
COURAGE in Action …..!
COURAGE in words …..!
Build COURAGE in self ……!
And Change your world ….!
Kum. Neethu S Nair,

III B.Com (A)

6 Ability Ability is to recognize the hidden capacity in your inability .
Ability Being able is not ABILITY….!
Achieving everything is not ABILITY…!
TRUE ABILITY is when you USE YOUR ABILITY :-
To MEND others life…
To LEAD the Grief- Stricken ones
To SHOW THE PATH to down trodden ones
And to BE A LIGHT in their Lives ….!
Kum. Neethu S Nair,

III B.Com (A)

7 Smile Smile of an INFANT is an EMBODIENT OF INNOCENCE …..!
Smile of a FATHER is the smile of UNFAILING LOVE….!
Smile of a BROTHER is the smile of LIFE LONG SUPPORT…!
Smile of a SISTER is the smile of UNENDING RELATION …!
Smile of a TEACHER is the smile of GUIDANCE …!
Smile of a FRIEND, is the smile of TRUST.
The only SMILE WHITH A TEAR, is of your MOTHER on your BIRTH.
EVERY SMILE IS UNIQUE ….!
SO SMILE OFTEN !
Kum. Neethu S Nair,

III B.Com (A)

Smile Muskharhar kisi ki kamjori ki takat  Muskharhar kisi ki gindaji ki rahat Muskharhar kuch kar dikane ke chayat

Smile is a catalyst in our life, that enhance the rate of face expression

ÀUÀĪÀÅzÁzÀgÉ MªÉÄä £ÀPÀÄÌ ©qÀÄ ªÀÄ£ÀÄd, §wÛ ºÉÆÃUÀ°

¤£Àß ¸ÀPÀ® £ÉÆêÀÅUÀ¼ÀÄ, ºÀjzÀÄ aªÀÄä° §zÀÄPÀ §zÀÄPÀĪÀ ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ

 

Kum. Priyamvada

III B.COM

Ganesh Poojary           I M.Sc.

Rashmi Kumari.        II M.Sc

 

Dream 1) “Your Dreams will remain a Dream,          Unless you sweat yourself!                              Your Dreams will remain complicated,         Unless you put in your efforts!                        Your Dreams are a fraction of  your                                                                           perseverance,          Your dreams will lead you,                                     If you lead the path !                                            With your had work !                                     Dream ! Dream ! Dream !                                        Until you see it !” 

2) “A heart without Dream I, a bird without feathers” 

3)  A Dream is a seed of your achievement

 

 4) Dream is the most beautiful thing that take you into a fantasy world, But its your dedication and enthusiasm which helps you to make that dream into reality.

 

 5) Don’t dream if you are unable to fulfill it.

 

6) PÀ£À¸ÀÄ §ºÀ¼À«vÀÄÛ

   gÀAUÀÄ gÀAUÁV PÀvÀÛ®° §AzÀÄ

   PÀtÚ £ÉêÀj¹, PÀ¦àUÀÆ §tÚ«j¹

   ¨É¼ÀPÁUÀĪÀ ºÉÆwÛUÉ PÁuÉAiÀiÁUÀÄwvÀÄÛ.

 

PÁuÉAiÀiÁUÀÄwvÀÄÛ,

      DzÀgÉ PÀ£À¸À®è, CzÀgÀ §tÚ

  • tÚªÀ½zÀ PÀvÀÛ¯ÉAiÀÄ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ

FUÀ ªÀiÁgÁlQÌvÀÄÛ.

 

¢£ÀPÉÆÌAzÀÄ ºÉƸÀ PÀ£À¸ÀÄ

PÀvÀÛ¯ÉUÉ gÀAUÁV ¨É¼ÀPÉUÉ §tÚªÀ½zÀÄ

ªÀiÁgÁlPÉÌ ¹zÀݪÁUÀÄwÛvÀÄÛ

¢£ÀPÀ¼ÉzÀÄ PÀvÀÛ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.

 

        £Á£ÀÆ EzÉÝ, PÁAiÀÄÄvÁÛ

                  MAzÁzÀgÀÆ PÀ£À¹£À §tÚ ªÀiÁ¸À¢gÀ°

                    MAzÁzÀgÀÆ PÀ£À¸ÀÄ £À£ÀUÁV EgÀ°

   JA§ D¸ÉAiÉÆA¢UÉ

 

Neethu S.Nair,                III B.Com (A)

 

 

 

 

 

 Shashanka  III B.A

 Shruthi S Varier          II B.Com (A)

 

Ashrath                            I M.Com

 

Priyanka,                         I M.Com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

²æà gÀPÁë

G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ,

DAUÀè ¨sÁµÁ «¨sÁUÀ

 

 

 

 


Tags :
Share This Post: