ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಗೋವಿಂದದಾಸಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಡ್-ಆನ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

ವಿಶೇಷ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಯ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು:

ಗಣಕೀಕೃತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ

ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್

ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು (3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ)

ಆಡ್-ಆನ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತೇವೆ:

ಸಂವಹನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್

ಗಣಕೀಕೃತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತಿ

ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ

ಸಾವಯವ ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರತರಬೇತಿಕಾರ್ಯಗಾರ

ಪಿಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಿಮೆ