ವಿಭಾಗಗಳು

ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನುನೀಡುತ್ತೇವೆ:

ಪದವಿಪೂರ್ವಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಕಲಾಪದವೀಧರ

ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಪದವೀಧರ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಬ್ಯಾಚುಲರ್

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪದವೀಧರ

ವ್ಯವಹಾರನಿರ್ವಹಣೆಯಸ್ನಾತಕಪದವಿ

ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು

ಮಾಸ್ಟರ್ಆಫ್ಕಾಮರ್ಸ್

ಮಾಸ್ಟರ್ಆಫ್ಸೈನ್ಸ್ – ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ

ಈ ವಿಭಾಗಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಪುಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಇಲ್ಲಿಕ್ಲಿಕ್ಮಾಡಿ….