ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜು

ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಯೋಜಿತ

ಹಿಂದು ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನೀ ಸಂಘ(ರಿ) ಇದರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ

×
slide1
slide3
previous arrow
next arrow
ಗುರಿ
“ವಿದ್ಯಾ ಪರ ದೇವತಾ”

ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ..
ಹೊಸ ದಿಗಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ …
ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಿ
ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ,
ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆ.

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಸಂದೇಶ

ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು – ಭಾರತಕೇಂದ್ರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ...   Read More


ನವೀಕರಣಗಳು

Last Updated by admin.