ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶ್ರೇಣಿ ಪಟ್ಟಿ

 

2010
 Sl ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿ
1 ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ವಿ
2 ಹಿತಾ ಎಸ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ VII
3 ಇಂದುಮತಿ ಬಿ.ಕಾಂ IV
4 ಸಂಧ್ಯಾ I. ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ಆರ್ಎಂ I
5 ರಮ್ಯಾ ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ಆರ್ಎಂ II
6 ಡಾಫ್ನಿ ಎಂ ಡಿಸೋಜಾ ಪಿ.ಜಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್ಆರ್ಎಂ III
2013
 Sl ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿ
1 ಸ್ನೇಹಲ್ ವರಿನಾ ಪೆರಿಸ್ ಬಿ.ಎ. IV
2014
 Sl ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿ
1 ಎಸ್.ರಾಶ್ಮಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ IV
2 ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ VII
3 ಶಿಲ್ಪಾ ಬಿ.ಕಾಂ X
2015
Sl ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿ
1 ಜೆನಿಫರ್ ಡ್ಲೀಮಾ ಎಂ.ಕಾಂ IV
2017
Sl ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿ
1 ದೀಕ್ಷಾ ಕೆ.ಶ್ರಿಯನ್ ಬಿ.ಕಾಂ VI
2018
Sl ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿ
1 ಎಸ್. ಆಶಾ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ VII
2 ವೃಂದ.ಕನ್ನರ್ ಬಿ.ಕಾಂ II
3 ರಶ್ಮಿ ಎಂ.ಕಾಂ VI
4 ಶಿಲ್ಪಾ ಪನಂಬೂರ್ ಎಂ.ಕಾಂ IX
2019
Sl ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿ
1 ರಮ್ಯಾ ಎಸ್ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ I
2 ರಿಯಾ.ಎಸ್.ಸೋನಲ್ ಬಿಸಿಎ II
2020
Sl ಸಂಖ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಕೋರ್ಸ್ ಶ್ರೇಣಿ
1 ನಿರಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ VII
2 ಪೂಜಾ ಬಿಸಿಎ X
2021
1 ಪ್ರದೀಪ್ತ ಆರ್.ಜೈನ್ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ I
2 ಮುತ್ತಮ್ಮ ಬಿಸಿಎ II
3 ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ.ಕಾಂ VI