संस्कृतसिन्धुः – Sanskrit Sammelana

Posted 6 years ago / GDC UG

संस्कृतसिन्धुः – जनपदसंस्कृतसम्मेलनम् । अध्यक्ष-अभ्यागतानां स्वागतम् । सम्मेलनस्य उद्घाटनम् प्रास्ताविकं भाषणम् – उद्घाटनं – अभ्यागतवचनानि च ।   प्रदर्शिनी उद्घाटनम् महनीयैः प्रदर्शिनीपरिवीक्षणम् भरतनाट्यम् यक्षगानम् योगासनम्   जनसन्दोहः वीक्ष्यमाणः समारोपसमारम्भः ।